Projekt - Práce s třídním kolektivem

V rámci programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015 jsme realizovali projekt "Práce s třídním kolektivem", evid. č. projektu 0118/PK/2015. Výše dotace poskynuta MŠMT činila 36.000 Kč, 10.000 Kč bylo hrazeno z neinvestičního příspěvku školy od zřizovatele.

Hlavním cílem tohoto projektu bylo posílit vztahy žáků ve vybraných třídních kolektivech a zlepšit celkově atmosféru těchto tříd. Do projektu se zapojily tři třídy II. stupně – 6. A + tř. uč. J. Chalupová, 8. B + tř. uč. M. Slabá, 9. A + tř. uč. D. Horáková a dvě třídy I. stupně – 2. A + tř. uč. R. Mikovská, 2. B + tř. uč. H. Durčáková.  Každá z těchto tříd nad rámec povinného rozvrhu absolvovala deset třídnických hodin vedených třídním učitelem. Třídnické hodiny proběhly ve všech třídách ve druhém pololetí školního roku 2014 / 2015.

Třídy byly vybrány na základě dvou kritérií:

1. „ fotbalové třídy“, ve kterých je nutné nastavit striktní mantinely v chování, eliminovat silně soutěživé až agresivní chování chlapců, naučit žáky přijímat kritiku, umět vyslechnout a tolerovat jiný názor nebo postoj.

2. „nesportovní třídy“, ve kterých se častěji vyskytují výchovné a vzdělávací problémy – nezájem o studium a volnočasové aktivity, kouření, užívání alkoholu, vandalismus, problémy v komunikaci s vrstevníky i dospělými. Žáci těchto tříd velmi často pocházejí z rodin se slabším sociálním i ekonomickým zázemím.

Všechny preventivní metody, techniky či aktivity motivovaly žáky k lepším pracovním výkonům, posilovaly tolerantní přístup, sebedůvěru žáků - schopnost vyjádřit svůj názor, vzájemnou spolupráci, vzájemné poznávání a pochopení se, hledání společných zájmů