Projekt - Úspěšná škola

Od 1.9.2011 do 28. 2. 2014 jsme realizovali projekt "Úspěšná škola", reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3110. Tento projekt je financován Evropskou unií - Evropským sociálním fondem v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osa 1 Počáteční vzdělávání. Předpokládané datum ukončení projektu: 28.2.2014.

Stručný obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.