Otevřená škola

Naše škola je zapojena v projektu „Otevřená škola“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011398

Projekt  je realizován a bude probíhat v termínu 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021.

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) a ze státního rozpočtu.

Dotace je poskytnuta do výše 1 369 607 Kč. Z toho z Evropského sociálního fondu je kryto 85% dotace,

tj. 1 164 165,94 Kč, ze státního rozpočtu je kryto 15% dotace, tj. 205 441,06 Kč.

Realizujeme tyto šablony:

 • Školní psycholog
 • Školní asistent ve školní družině
 • Tandemová výuka
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
 • Nové metody ve výuce v ZŠ
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ
 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky do vzdělávání v ŠD

Dále je projekt využit pro osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů školy a školní družiny a to formou vzdělávání pedagogických pracovníků . Vzdělávání bude probíhat v těchto oblastech:

 • čtenářská gramotnost
 • matematická gramotnost
 • cizí jazyk
 • kariérové poradenství
 • polytechnické vzdělávání
 • inkluze