Spolupráce na škole

Naše škola je zapojena v projektu „Spolupráce na škole“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003743

Projekt  je realizován a bude probíhat v termínu 1.3.2017 - 28.2.2019.

Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) a ze státního rozpočtu.

Dotace je poskytnuta do výše 962 694 Kč. Z toho z Evropského sociálního fondu je kryto 85% dotace, tj. 818 289,90 Kč, ze státního rozpočtu je kryto 15% dotace, tj. 144 404,10 Kč.

Cílem tohoto projektu je podpora základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Podpoří se tak osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a naší škole tento projekt pomůže také personálním posílením o školního asistenta.

V rámci projektu využíváme možnost personální podpory - nově vzniklá funkce na škole - školní asistent.

Dále je projekt využit pro osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů školy a to formou vzdělávání pedagogických pracovníků formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Vzdělávání bude probíhat v těchto oblastech:

 • čtenářská gramotnost
 • matemetická gramotnost
 • cizí jazyk
 • mentoring
 • inkluze ve vzdělávání - rozvoj kompetencí učitelů pro práci s heterogenní skupinou žáků, především se speciálními vzdělávacími potřebami.

Personální podpora - školní asistent

Cílem této podpory je poskytnou dočasnou personální podporu. To umožní škole vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem. Při výběru žáků ohrožených školním neúspěchem se sledují následující oblasti:

 • nízká motivace ke vzdělávání,
 • dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost
 • nedůslednost ve školní přípravě
 • kázeňské přestupky,
 • nedůsledné rodičovské vedení,
 • socio-kulturně znevýhodněné prostředí.

Žáci byli vybráni ředitelem školy ve spolupráci s pedagogy na základě prospěchu v uplynulém období.

Popis funkce školní asistent

Školní asistent poskytuje zejména základní nepedagogickou podporu při spolupráci s rodiči. Dle doporučení pedagogů pomáhá žákům při přípravě na vyučování. Pomáhá pedagogickým pracovníkům při práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s žáky ohroženými školním neúspěchem. Pomáhá s nabídkou a organizací mimoškolních a volnočasových aktivit. Pomáhá s organizací školních akcí (výlety, školy v přírodě, lyžařské výcviky apod.). Spolupracuje a pomáhá školnímu psychologovi, metodikovi prevence a výchovnému poradci. Pomáhá zaměstnancům školy s administrativní a organizační činností.

Školní asistent splňuje kvalifikační předpoklady jako u pozice asistent pedagoga a to dle zákona o pedagogických pracovnících.

Funkci školního asistenta v naší škole zastává paní Michaela Holišová a to od 1.3.2017 do července 2018.

Funkce školního asistenta byla ukončena ke dni 15.7.2018.

Profesní rozvoj pedagogů školy - vzdělávání pracovníků

Díky projektu se budou naši pedagogové vzdělávat formou dalšího vzdělávání:

Čtenářská gramotnost

2 pedagogové - DVPP v rozsahu 16 hodin (splněno)

3 pedagogové - DVPP v rozsahu 32 hodin (splněno)

Matematická gramotnost

1 pedagog - DVPP v rozsahu 16 hodin (splněno)

3 pedagogové - DVPP v rozsahu 32 hodin (splněno)

Cizí jazyky

3 pedagogové - DVPP v rozsahu 32 hodin

8 pedagogogů - DVPP v rozsahu 56 hodin (splněno)

Mentoring

3 pedagogové - DVPP v rozsahu 32 hodin (splněno)

Inkluze

2 pedagogové - DVPP v rozsahu 16 hodin (splněno)

Proběhlá vzdělávání pedagogických pracovníků

Čtenářská gramotnost

Podpora čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími předměty - 32 hodin

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost - 16 hodin

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost - 32 hodin

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost - 32 hodin

Inspirace pro učitele 1. stupně ZŠ - čtenářská gramotnost - 16 hodin

Inkluze

Efektivní hodnocení a specifika hodnocení žáků se SPU, SPCH - 16 hodin

Vzdělávání žáka s poruchou autistického spektra v ZŠ - 16 hodin

Matematická gramotnost

Matematika a logika/Podpůrné prostředky pro výuku matematiky_32 H - 32 hodin

Matematika a logika/Podpůrné prostředky pro výuku matematiky_32 H - 32 hodin

Matematika 3. - 5. ročníku ZŠ Hejného metodou - 32 hodin

Inspirace pro učitele - matematická gramotnost - 16 hodin

Mentoring

Mentorem ve škole - 32 hodin

Mentorem ve škole - 32 hodin

Mentorem ve škole - 32 hodin

Cizí jazyky

Anglický jazyk pro učitele s úrovní A2.1 - 68 hodin

Anglický jazyk pro učitele s úrovní A2.1 - 68 hodin

Anglický jazyk pro učitele s úrovní A2.1 - 68 hodin

Anglický jazyk pro učitele s úrovní A2.1 - 68 hodin

Anglický jazyk pro učitele s úrovní A2.1 - 68 hodin

Německý jazyk pro učitele s úrovní A2.1 - 68 hodin

Německý jazyk pro učitele s úrovní A2.1 - 68 hodin

Německý jazyk pro učitele s úrovní A2.1 - 68 hodin