Bezpečně ve vzduchu i na zemi, ve vodě i v podzemí

Projekt, na který poskytlo Statutární město Ostrava dotaci ve výši 25.000 Kč, probíhal ve třech etapách.

  1. etapa spočívala ve vypracování přehledného systému dopravy a dopravních situací zprostředkovaný v médiích a v populárně-naučné literatuře. Navštívili jsme KMO na Podroužkově ulici, kde jsme se seznámili s dopravou v dostupné literatuře, formou kvízu a otázek jsme postupně pronikali do tajů dopravní výchovy. Děti si vypůjčily knihy, které naučnou i beletristickou formou toto téma obsahovaly. Ve třídě jsme pracovali se sešity s dopravní tématikou, které vydal Besip. Velmi dobře zpracované materiály byly velkým přínosem pro děti, zvláště při skupinové práci . V internetové učebně jsme pracovali s cd materiály, které taktéž byly vydány Besipem a sloužily k prohloubení dopravní tématiky, ale i k přezkoušení vědomostí z této oblasti. Velmi oblíbená byla návštěva internetových stránek www.skodahrou.cz, kde si děti formou interaktivních her dopravní tématiku zopakovaly.
  2. etapa spočívala ve zvládání dopravní situace na dopravním hřišti. Tato etapa byla realizována v květnu na dopravním hřišti v Ostravě - Přívoze. Program byl rozdělen na dvě oblasti, první byla teoretická, obsahovala informace o dopravních značkách, křižovatkách a předpisech, které musí každý chodec a cyklista ovládat a znát. Druhá část byla praktická – děti musely zvládnout samostatně vyřešit testy s dopravní tématikou a prakticky absolvovat jízdu na dopravním hřišti. Ti nejlepší získali Průkaz cyklisty. Vybraní žáci, kteří uspěli v těchto dovednostech a testech byli vybráni a reprezentovali školu v dopravní soutěži.
    Tato etapa zahrnovala také zvládání dopravních situací v reálném provozu ve městě a na vesnici. Při všech akcích, které jsem s dětmi absolvovala,  jsme opakovali teoretické poznatky v praxi a dbali na jejich dodržování – při návštěvě filmových a divadelních představení, na výletech, na vycházkách. Vyzkoušeli jsme si jízdu vlakem, autobusem, na lodi, na lanovce. Taktéž jsme si vyzkoušeli své dovednosti v lanovém centru Tarzánie v Trojanovicích. Navštívili jsme muzeum ve Studénce, shlédli jsme výstavu s dopravní tématikou. Tato etapa byla pro děti velmi atraktivní, protože byla zaměřena na praktické prožitky a zkušenosti, které jsou pro děti nezapomenutelné. Zvláště jízda na lanovce a raftu, byla pro mnohé zkouškou odvahy. Lanové centrum zase patřilo mezi adrenalinové záležitosti. Zkrátka – mají na co vzpomínat.
  3. etapa byla ze všech nejpracnější. Na vycházkách jsme postupně zmapovali situaci v okolí, seznámili jsme se s nešvary v dopravě v našem okolí. Patří zde především marné volání po chodníku, kterým by naši žáci mohli chodit do školy, protože nyní se proplétají mezi auty, které zde mají zákaz vjezdu, ale ten mnohými rodiči není akceptován.

Velmi pozitivně působil i projektový den v celé naší škole pod názvem: Bezpečná cesta do školy. Byl věnován dopravní tématice – dopravním značkám, křižovatkám, dopravním prostředkům. Žáci v celé naší škole nejprve formou pracovních listů řešili tuto problematiku. Dále na ní navázali v tvůrčím vypracování svých vlastních projektů a portfólií.

Všechna tato dílka byla vystavena na výstavě, která byla slavnostně otevřena u příležitosti Dne otevřených dveří, který se konal na naší škole 15. listopadu 2011. Zahajovacího ceremoniálu se zúčastnil i zástupce Úřadu městského obvodu Ostrava – Poruba. Odměny, které byly dětem předány za jejich aktivitu a tvůrčí činnost věnovaly Ostravské komunikace, a.s.

Projekt byl ukončen, tím ale naše práce nekončí. Žáci budou i nadále účastníky dopravního provozu a budou muset každodenně řešit nelehké dopravní situace. Jak v nich obstojí? To prověří až sám život.