Projekt Aktivní škola

Rada města usnesením č. 08475/RM1418/118 ze dne 20.2.2018 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  50 000 Kč na realizaci projektu "Aktivní škola", kód 17/1429. Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí.

Projekt probíhal v období 1.1.2018 - 26.11.2018

Cílem projetku bylo motivovat žáky k vzájemné spolupráci, sdílení a předávání nových poznatků a dovedností. Zdravě rozvíjet a posilovat jejich sebevědomí a schopnosti uplatnit své vědomosti. Spolupracovat se zákonnými zástupci žáky a okolními MŠ.

Závěrečné zhodnocení projektu – Aktivní škola – kód 17/1429

Projekt byl realizován na půdě základní školy, cílovou skupinou byli primárně žáci obou stupňů, sekundárně byli do projektu zapojeni pedagogičtí i nepedagogičtí zaměstnanci školy, zákonní zástupci žáků a zástupci veřejnosti.

Škola plná soutěží a zábavy byla dle projektové žádosti rozdělena na tři hlavní aktivity

  1. Projekt k 100. výročí vzniku Československa  –  žáci 2. stupně absolvovali vzdělávací akci „Na vlnách 1. republiky“ v Opavském zemském muzeu, aktivně pracovali v rámci projektu „Staleté kořeny“ pořádané sdružením Pavučina a navštívili divadelní vystoupení „Nastupovat! Děják z rychlíku“ v Divadle loutek.  V rámci výtvarné výchovy, prvouky, vlastivědy a výchovy k občanství vypracovávali pracovní listy, kvízy dotýkající se tohoto tématu a vytvořili výzdobu vestibulu školy – mapy + nejdůležitější a nejslavnější data, místa, osobnosti, události za uplynulých sto let naší státnosti. 
  2. Celoškolní soutěže, sportovní aktivity, projekty, kooperativní vyučování apod. – probíhalo v průběhu celého roku – největšími školními událostmi, do kterých byli zapojeni všichni žáci, pedagogové i nepedagogičtí pracovníci školy, trenéři našeho spolupracujícího fotbalového klubu, byly Sportovně zábavní odpoledne - soutěžící (zejména předškolní děti a žáci I. Stupně prošli stanovišti, ve kterých si ověřili svou zručnost, přírodovědné vědomosti, čtenářské dovednosti a sportovní talent, odměnou za aktivní přístup bylo sladké pohoštění a možnost opékání párků.  Halloweenské strašení na Šoupalce – opět sklidilo u mladších žáků velký úspěch, protože projít změněnou večerní školou a plnit nejrůznější úkoly za přítomnosti strašidelných postav a zvuků bylo velmi netradiční a „strašidelné“. Věříme, že již tradiční Zpívání u vánočního stromu a tentokrát vánoční dílničky pro děti i za účasti okolních mateřských škol dají zapomenout každodenním starostem a umožní všem zúčastněným na chvíli se zastavit a prožít krásnou předvánoční atmosféru. Všechny materiály pro vánoční tvoření a výzdobu školy již byly zakoupeny.
  3. Mezi další aktivity patřily Mikulášská besídka, Skokánek pro mateřské školy – výtvarné dílny, společná výuka dětí a žáků naší školy, aktivní pohádka, sportovní dopoledne v tělocvičně…, Školní karneval, sv. Valentýn, projektový den ke Dni Země a další.
  4. Průběžné akce prověřující znalosti, vědomosti, schopnosti z jednotlivých předmětových oborů a oblastí – např. fyzikální, přírodovědné, zeměpisné, matematické, jazykové olympiády a soutěže, výtvarné soutěže – O nejlepšího draka, nejlepší výzdobu třídy, velikonoční vejce, halloweenskou dýni apod., čtenářské soutěže v rámci našeho BOOKŠou, recitační soutěž, dramatické vystoupení s vánoční tématikou – prezentace i v mateřských školách, sportovní soutěže – vánoční badminton, stolní tenis, skákání přes švihadlo, jízda na koloběžkách, lezecká soutěž atd.

Vybraní žáci společně s Radou žáků školy průběžně vše zaznamenávali, elektronickou a písemnou formou zpracovávali a informovali nás o průběhu všech výše zmíněných aktivit prostřednictvím školních novin, webových stránek a sociální sítě školy. V rámci výtvarného kroužku navrhli předlohy diplomů pro školní soutěže a malý plánovací školní kalendář, který jsme nechali vytisknout odborným pracovištěm a bude sloužit jako prezentační materiál školy.

Tímto projektem se nám povedlo zviditelnit a ocenit dovednosti a schopnosti našich žáků, zpříjemnit jim výuku, motivovat je k další práci, získat na svou stranu zákonné zástupce žáků,  upevnit spolupráci s okolními MŠ a zaujmout zástupce z řad široké veřejnosti.

Pravidelně jsme informovali o všech aktivitách podpořených statutárním městem Ostrava na webových a facebookových stránkách školy, ve vestibulu školy.