Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III

Naše škola je jako partner zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“.

reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

Realizace projektu

1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Forma financování

Projekt je 85% spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů, konkrétně z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 10 % ze státního rozpočtu České republiky a 5 % z rozpočtu Statutárního města Ostravy.

Cíl projektu

Cílem projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Aktivity projektu jsou cíleny na oblast základního školství, kterou reprezentuje celkem 25 vybraných partnerů z řad základních škol. Projekt navazuje na úspěšné projekty z minulých let zaměřené na inkluzivní vzdělávání.

Na naší škole působí v rámci projektu školní speciální pedagog.

Další informace k projektu