Škola kreativně

Rada města usnesením č.00784/RM1822/13 ze dne 26. 02. 2019 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši  60 000 Kč na realizaci projektu "Škola kreativně", kód 18/0653 Schválený příspěvek je přísně účelový  a lze ho použít jen k úhradě uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu v souladu s předloženou žádostí.

Projekt bude probíhat v období 1.1.2019 - 29.11.2019

Projekt Škola kreativně bude realizován na půdě školy a bude zahrnovat:

a) aktivity procvičující a rozvíjející manuální schopnosti žáků, jejich umělecký a pěvecký talent přímo ve výuce (zejména výtvarná výchova, člověk a svět práce, hudební výchova) i v zájmových útvarech poskytovaných školou a školní družinou – Kreativní činnosti, Kuchtíci, Výtvarka, Pěvecký sbor, Dramatický kroužek apod. Pro potřeby rozvoje těchto dovedností žáků budeme užívat nově upravené prostory cvičné školní kuchyně a jídelny, výtvarné dílničky a prostor školních dílen. Pro zkvalitnění výuky předmětů s praktickým zaměřením a znovuoživení zájmu dětí o tyto aktivity zavedeme nové kreativní techniky, práci s vyřezávacím a embossovacím strojkem. Ve cvičné kuchyni si žáci budou moci vyzkoušet své kulinářské schopnosti a práci s moderními kuchyňskými přístroji. Do vyučovacího procesu budou zařazeny nejrůznější soutěže pro žáky všech věkových kategorií, ve kterých budou moci prokázat svou zručnost a nadání. Díla a výrobky budou vždy prezentovány ve vestibulu školy (případně na veřejných akcích pořádaných školou, či místními organizacemi), kuchařské a cukrářské speciality budou vždy posuzovány a ochutnávány „odbornou“ porotou z řad spolužáků a zaměstnanců školy. Ty nejlepší vždy čeká „sladká odměna“. Snahou školy bude také do vyučování zvát odborníky z praxe, kteří obohatí výuku, naučí žáky nové dovednosti, předají informace o dané profesi. Cílem je podpora talentovaných dětí, zejména těch, kterým brání v jejich větším či intenzivnějším zapojení se do více mimoškolních aktivit rozvíjejících jejich nadání sociální a finanční zázemí rodiny.

b) kreativní workshopy pro zákonné zástupce žáků, okolní školy i pro širokou veřejnost. Snahou školy je vytvořit partnerské vztahy s rodiči, rozšířit a posílit komunitní život školy, nabídnout všem zájemcům nejen možnost vidět práci svých dětí, ale v případě zájmu i příležitost vytvořit si své vlastní výrobky pod vedením odborníků, naučit se něco nového či strávit příjemný a tvůrčí čas ve škole.

c) pravidelná spolupráce s mateřskými školkami. Cílem programu „Skokánek“ je přiblížit prostředí základní školy předškolním dětem a usnadnit jim přesun do školních lavic. Mezi plánované činnosti, na kterých se budou podílet i žáci naší školy, zařadíme sportovní soutěže, společné výtvarné dílny, čtenářské dílny, dramatická a pěvecká vystoupení a děti se i přímo zapojí do vyučování – společně s našimi prvňáčky si prověří své matematické a jazykové schopnosti, pravidelná odpolední setkání pedagogů školy s dětmi ve školce, na kterých se děti učí zvládat základní dovednosti potřebné pro dobrý start ve škole. Rodiče předškoláků mohou využít několika informativních schůzek, na kterých získají podrobné informace o přípravě dítěte na zápis do první třídy, nastavení režimu dítěte apod.

d) Průběžné školní akce a soutěže, projekty podporující rozvoj dětí v oblastech sportu, čtenářské, matematické, logické, IT, finanční, polytechnické gramotnosti. Aktivity jsou připravovány jednotlivými předmětovými komisemi, Radou žáků školy, ve spolupráci s dalšími institucemi. Jejich cílem je vést žáky k aktivnímu přístupu ke vzdělávání, inovovat a obměňovat standardní metody výuky, rozvíjet talentované žáky, motivovat žáky ohrožené školním neúspěchem – dát jim možnost zažít úspěch, naučit žáky zdravě soutěžit, pracovat s novými technologiemi, tvořit, spolupracovat, naslouchat si, podpořit se, prezentovat své znalosti a dovednosti na veřejnosti, diskutovat, předávat informace mladším spolužákům, spravedlivě ohodnotit výkony spolužáků a zejména své vlastní.

V rámci těchto činností uspořádáme:

  1. školní kola matematických, jazykových, dějepisných, přírodovědných, sportovních, výtvarných, pěveckých soutěží a olympiád
  2. soutěže o nejlepšího čtenáře, nejaktivnějšího soutěžícího na facebookovém bookšou školy, nejlepšího recitátora, zpěváka, výtvarně-čtenářská soutěž, aktivity obohacující vědomosti žáků na aktuální témata, o významné události a dny, svátky (např. důležité historické milníky, které ovlivnily vývoj státu, Evropy…., světový den jazyků, Den Země, Den vody, Valentýn apod.)
  3. celoškolní projekty Halloweenská strašidelná škola, Zpívání u vánočního stromu, Jarmark, Mikulášské dopoledne, Karneval, Sportovně – zábavní odpoledne a další.

Vybraní žáci budou průběžně všechny aktivity zaznamenávat, zpracovávat pomocí digitálních technologií a prezentovat na webových a facebookových stránkách školy, ve školním zpravodaji, místním tisku. S nasbíraného fotomateriálu vytvoří návrh pro propagační materiál, který necháme zpracovat odbornou společností a bude sloužit k další prezentaci školy.

Cílem všech výše zmíněných projektů a činností je aktivně zapojit všechny žáky, nechat vyniknout jejich jedinečné vlohy a ocenit je, podpořit je v dalším vzdělávání, ukázat jim nové cesty v osobní realizaci. Zapojit do dění školy zákonné zástupce školy, další odborníky a instituce, a zejména posílit pozitivní, kreativní a klidnou atmosféru školy.

 

Více zde: https://www.zssoupala.cz/products/skola-kreativne/