Všestranný rozvoj dětí na ZŠ Šoupala

Statutární město Ostrava  - rada města usnesením č. 03359/RM1418/50 ze dne 8 3. 2016 rozhodla o poskytnutí účelového neinvestičního příspěvku v celkové výši 50.000 Kč.

Tento projekt byl složen z následujících tří dílčích projektů – Svátek fotbalu 2016, Anglická gramotnost a Čítárna. Všechny byly zacílené zejména na žáky naší školy, umožnily jim rozvíjet se jak vědomostně, tak i sportovně.

Svátek fotbalu 2016 – každoroční fotbalový turnaj žáků 1. stupně základních škol z celé ČR (přes 3.500 žáků), letos již 19. ročník, vyvrcholil finálovým turnajem za účasti 16 -ti týmů -  vítězů krajských kol + pořadatel, tentokrát v Ostravě 30. a 31. května 2016. Naší základní škole bylo přiděleno pořadatelství a rovněž se zúčastnila jako soutěžící (3. místo). Turnaj se konal na městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích  a kromě čelních představitelů města, které se stalo garantem akce, se jej zúčastnila celá řada významných osobností (patronem byl Jakub Kohák a fotbalový reprezentant ČR Vladimír Darida).

Anglická gramotnost – v průběhu  projektu se nám podařilo nakoupit novou anglickou literaturu (většina i s poslechovými Cd) a tím obohatit naši anglickou knihovničku. Literatura je využívána především přímo ve výuce AJ na druhém stupni základní školy.  Nové moderní texty jsou obohacením klasické výuky jazyků a nenásilně rozvíjejí a prohlubují jazykové znalosti všech žáků. Od letošního školního roku 2016/2017 jsme rozšířili výuku angličtiny o jednu hodinu konverzace v 6. ročníku a využili jsme financí na nákup nových speciálních učebnic rozvíjejících zejména mluvní a poslechové dovednosti žáků. Literatura slouží i jako podklad pro tvorbu CLIL hodin – zejména v zeměpise a přírodopise. Některé materiály použijeme pro soutěže – školní kolo olympiády v AJ, které je naplánováno na přelom měsíce listopadu a prosince – mladší žáci (6. a 7. ročník), starší žáci (8. a 9. ročník). Část finančních prostředků bylo použito na zakoupení odměn soutěžícím a na materiál potřebný pro tvorbu CLIL pracovních listů.

Čítárna – důvodem realizace této dílčí části bylo především vytvoření nového předmětu Rozvoj čtenářství, který bude postupně zařazen do všech ročníků druhého stupně základní školy a jehož cílem je motivovat žáky ke čtení literatury, naučit je číst s porozuměním a pracovat s různými texty.  Podařilo se nám z části financí dovybavit a „vylepšit“ čítárnu o nové sedací systémy pro pohodlné čtení. Závěsné systémy pro prezentaci knih, nástěnky a klipové systémy pro prezentaci prací žáků.

O všech aktivitách průběžně informujeme na webových stránkách školy a na školním Facebooku   (propagace a prezentace Svátku fotbalu 2016 proběhla v místním tisku, sportovních časopisech, ČT, ČRo Radiožurnál, na portále iDNES).

Všestranný rozvoj dětí